Zdravie a vitalita každý deň do vysokého veku

Svet potravín a výživových doplnkov v posledných rokoch výrazne ovplyvnila legislatíva o označovaní potravín a o zdravotných a  výživových a tvrdeniach.

Z nich najdôležitejšie sú:

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1169/2011 z 25.11.2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) čf. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí
NARIADENIE EK č. 432/2012 z 16.5.2012 o povolení určitých zdravotných tvrdení.
(všetky legislatívne predpisy v platnom znení).

Cieľom tejto legislatívy je zabezpečenie vysokej ochrany spotrebiteľov a uľahčenie výberu produktov na základe vedeckého posúdenia tvrdení o pozitívnych výživových vlastnostiach alebo fyziologickom účinku potraviny, resp. jej zložky.

Z legislatívy vyberáme niekoľko dôležitých pojmov:

(Nariadenie EK č. 1169/2011, čl. 1, ods. 2a):
„informácie o potravinách“ sú informácie o potravine sprístupnené konečnému spotrebiteľovi prostredníctvom etikety, iného sprievodného materiálu alebo akýmikoľvek inými prostriedkami vrátane nástrojov modernej technológie alebo verbálnej komunikácie;

(KORIGENDUM Nariadenia č.1924/2006, kap.1, čl.2) :
„Tvrdenie“ je každé oznámenie alebo znázornenie, ktoré nie je povinné podľa právnych predpisov Spoločenstva ani vnútroštátnych právnych predpisov vrátane obrazového, grafického alebo symbolického znázornenia v akejkoľvek podobe, ktoré udáva, naznačuje alebo vyvoláva dojem, že daná potravina má osobitné vlastnosti;

„Výživové tvrdenie“  je každé tvrdenie, ktoré udáva, naznačuje alebo vyvoláva dojem, že potravina má osobitné pozitívne výživové vlastnosti v dôsledku:
a) energetickej (kalorickej) hodnoty, ktorú potravina
(i) poskytuje,
(ii) poskytuje v zníženej alebo zvýšenej miere, alebo
(iii) neposkytuje, a/alebo
b) živín alebo iných látok, ktoré potravina
(i) obsahuje,
(ii) obsahuje v znížených alebo zvýšených pomeroch,
alebo
(ii) neobsahuje;

„Zdravotné tvrdenie“ je každé tvrdenie, ktoré udáva, naznačuje alebo vyvoláva dojem, že existuje súvislosť medzi kategóriou potravín, potravinou alebo jednou z jej zložiek a zdravím;

Kedy je nutné uplatňovať vyššie uvedenú legislatívu?
„…pri komunikácii komerčného charakteru uvádzané na označení, pri prezentácii a v reklame potravín, ktoré sa v takejto
podobe dostávajú ku konečnému spotrebiteľovi “ (čl.1, ods. 2 Nariadenia 1924/2006).

Pre koho je legislatíva o výživových a zdravotných tvrdeniach dôležitá?
Z uvedeného vyplýva, že implementovať a dodržiavať legislatívu v oblasti výživových a zdravotných tvrdení sú povinní výrobcovia aj distribútori.
V praxi to znamená, že aj lekárne, klasické predajne a e-shopy s výživovými doplnkami a (bio)potravinami, veľkoobchodníci…spadajú do platnosti tejto legislatívy a sú povinní na trh umiestňovať produkty, ktorých označenie je aj v duchu vyššie spomínanej legislatívy.

Kontroly na dodržiavanie tejto legislatívy bežia už od 1.7.2013. Pokuty v zmysle zákona 52/1995 Z.z. o potravinách sa  môžu pohybovať v rozmedzí 100 až 50 000 Eur.
Viac informácií o zdravotných a výživových tvrdeniach je zverejnené na www.uvzsr.sk

Čítajte viac:

Zdravotné a výživové tvrdenia (Power point prezentácia, zašleme na vyžiadanie)
Využite služby pre etikety, zdravotné a výživové tvrdenia
Zdravotné a výživové a tvrdenia – zaujímavosti
Voda neznižuje riziko dehydratácie…?