Zdravie a vitalita každý deň do vysokého veku

Vážený zákazník,

v úmysle chrániť Vaše osobné údaje a nastaviť proces ich spracúvania v súlade s aktuálnou legislatívou, Vám dávame možnosť udeliť nám súhlas, pre marketingové účely a pre účely vyhotovenia nutričného profilu jedálnička, zaslaním súhlasu prostredníctvom spätného emailu a v tomto znení:

„Ako dotknutá osoba výslovne, dobrovoľne, vážne, slobodne a s porozumením vyjadrujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre prevádzkovateľa: Aktual, s.r.o., so sídlom Krivánska 6142/3, 974 11 Banská Bystrica IČO: 31643574, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3272/S, konajúca prostredníctvom konateľa: Ing. Vladimír Niederland (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) v rozsahu:

titul, meno, priezvisko, email, telefón, vek, druh a charakter práce, zdravotný stav so základným popisom zdravotných problémov aj dátumu vzniku zdravotných ťažkostí, používané lieky a výživové doplnky, jedálničky v elektronickej alebo papierovej podobe pozostávajúce z množstva, druhu, počtu, spôsobu kulinárskeho spracovania, času a dátumu konzumovaných potravín a jedál,  a to na účel vyhotovenia nutričného profilu jedálnička a poradenských služieb.

Zaslaním tohto súhlasu tiež potvrdzujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú správne a úplné a skutočnosť, že som už dovŕšil/a vek 16 rokov.

Tento súhlas sa poskytuje na dobu trvania účelu, na ktorý sa udeľuje. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať spôsobom akým bol udelený alebo akýmkoľvek iným vhodným oznámením o odvolaní súhlasu doručenom Prevádzkovateľovi (napr. telefonicky a pod.). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vykonaného na základe tohto súhlasu do jeho odvolania.“

Pozrite tiež Zákonné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.