Zdravie a vitalita každý deň do vysokého veku

Vážený zákazník,

v úmysle chrániť Vaše osobné údaje a nastaviť proces ich spracúvania v súlade s aktuálnou legislatívou, Vám dávame možnosť udeliť nám súhlas pre marketingové účely jeho zaslaním prostredníctvom spätného emailu a v tomto znení:

„Ako dotknutá osoba výslovne, dobrovoľne, vážne, slobodne a s porozumením vyjadrujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre prevádzkovateľa: Aktual, s.r.o., so sídlom Krivánska 6142/3, 974 11 Banská Bystrica IČO: 31643574, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3272/S, konajúca prostredníctvom konateľa: Ing. Vladimír Niederland (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) v rozsahu:

titul, meno, priezvisko, email, telefón  a to na účel zasielania noviniek o produktoch a službách Prevádzkovateľa.

Tento súhlas sa poskytuje na dobu trvania účelu, na ktorý sa udeľuje. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať spôsobom akým bol udelený alebo akýmkoľvek iným vhodným oznámením o odvolaní súhlasu doručenom Prevádzkovateľovi (napr. telefonicky a pod.). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vykonaného na základe tohto súhlasu do jeho odvolania.“

Pozrite tiež Zákonné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.