Zdravie a vitalita každý deň do vysokého veku

Encyklopédia výživy je súbor pojmov, ktoré priamo alebo sprostredkovane súvisia s problematikou výživy.
Obsahuje pojmy z rôznych oblastí – najmä z anatómie, fyziológie a biológie človeka, biochémie, do určitej miery z medicíny ale aj z oblasti životného štýlu či alternatívnej medicíny.
Nosnou časťou však ostáva oblasť výživy, ktorá do väčšej či menšej miery koncentruje poznatky z uvedených disciplín do veľkého, relatívne samostatného celku.

Poznámky ku spracovaným oblastiam:
– spracované pojmy majú v prvých verziách encyklopédie informatívny charakter a slúžia na rýchlu orientáciu v pojmoch, ktoré s problematikou výživy súvisia
– pojmy majú priradené oblasti,  ktoré zodpovedajú ich  najčastejšiemu používaniu
– samozrejme, vzhľadom na širokú rozvetvenosť problematiky, toto priradenie nie je jedine možné, napr. vitamín C je živina (vitamín), ale môže byť aj chápaná ako prírodná liečivá látka, ktorá sa vyskytuje napr. v ovocí
– viacnásobné priradenie okruhu oblasti k jednému pojmu bude zahrnuté do neskorších verzií Encyklopédie výživy

Encyklopédia výživy
v tejto verzii je určená najmä širokej laickej verejnosti, avšak miestami sa z objektívnych dôvodov nedalo vyhnúť ani odbornejším pojmom. Postupne je
  dopĺňaná o ďalšie pojmy, bude spracovávaná aj viac do hĺbky.

Verím, že Encyklopédia výživy sa stane vašim užitočným pomocníkom.

Ing. Vladimír Niederland
autor Encyklopédia výživy